Farní sbor v Novém Jičíně

Českobratrská církev evangelická

O SBORU

Náš sbor v historii

Farní sbor ČCE v Novém Jičíně vznikl až po II. světové válce. Evangelíci však zde žili již mnohem dříve. Při sčítání lidu v roce 1890 bylo napočítáno v Novém Jičíně 541 evangelíků, z nichž bylo 151 české národnosti. Proto staršovstvo hodslavského sboru zřídilo zde v březnu 1900 kazatelskou stanici pro evangelíky obou národností. Bylo však dohodnuto, že veškeré písemnosti, kázání i liturgie budou vedeny v německé řeči a služebnosti (křty, pohřby) pro české členy i v české řeči. Proto také čeští evangelíci, pokud neznali německou řeč, se bohoslužeb nezúčastňovali. Protože nová kazatelská stanice neměla vlastní místnost pro shromažďování, scházeli se členové v bytě mladého teologa, vikáře F. Wehrenfenniga, v tehdejší Laudonově ulici č. 8 (dnes 28. října). Výbor kazatelské stanice se od počátku staral o to, aby zajistili buď větší místnost nebo starší dům, který by po úpravách sloužil jako fara a modlitebna. Začalo se se sbírkami po rodinách i okolních sborech českých i německých. Nakonec se shromáždilo dost peněz na to, aby mohla být postavena budova s modlitebnou, bytem pro faráře i kostelníka. Po zakoupení potřebného pozemku a vypracování projektu se začalo se stavbou v r. 1907 a 5. července 1908 mohla být modlitebna otevřena za veliké účasti věřících obou národností.

Vznikl tedy první samostatný farní sbor Evangelické církve a.v. pro členy německé i české národnosti v Novém Jičíně. Po I. svět. válce a po vzniku Českobratrské církve evangelické v prosinci roku 1918, si čeští evangelíci zřídili samostatnou kazatelskou stanici a jejím předsedou se stal profesor zdejšího gymnázia František Gregor. Později, když byl přeložen do Brna, byl zvolen předsedou Tomáš Přikryl. 

Až do začátku německé okupace (10.10.1938) se scházeli k bohoslužbám v pronajaté třídě české matiční školy na bývalém Höckově náměstí (dnes již zbouraná Zvláštní škola). Během války bylo veškeré shromažďování českých obyvatel v různých spolcích, ale i bohoslužbám zakázáno. 

Teprve po II. svět.  válce v roce 1945 byla zásluhou bratra Tomáše Přikryla úřady přidělena do užívání budova po Německé evangelické církvi a.v. Českobratrské církvi evangelické. Ihned byla obnovena kazatelská stanice, provedeny nejnutnější opravy po válečných událostech a zahájeny první bohoslužby 25.11.1945 br. farářem B. Burianem, tehdejším seniorem Vsetínského seniorátu. Po nutných jednáních se SR byl k 1.1.1947 ustaven samostatný Farní sbor ČCE v Novém Jičíně. Prvním farářem se stal vikář Ilja Burian z Kroměříže. 

Sbor vznikl přistěhováním nových osídlenců z nedalekého Valašska i z jiných míst s počtem asi 1500 členů, kteří společně s některými starousedlíky utvořili krásné společenství v bývalém německém městě.

Náš sbor dnes

V dnešní době máme v kartotéce zapsáno přes 200 členů. Středem sborového života jsou pravidelné nedělní bohoslužby s průměrnou účastí asi 40 osob. Ve sboru jsou zastoupeny všechny věkové generace. Během týdne se setkáváme s dětmi během náboženství, kde probíráme různé biblické příběhy. Následují hry a jiná zábava na faře. S dospělými se od září do června setkáváme při biblických hodinách, kde soustavně probíráme biblickou látku, věrouku, popř. jiná témata ze života církve. Pravidelně třetí neděli v měsíci se konají bohoslužby pro rodiny s dětmi. Zde se snažíme o aktivní zapojení dalších členů našeho sboru, dětí i dospělých. Dobrou tradicí se stalo setkávání po bohoslužbách při kávě a čaji, spojené s rozhovorem nad různými tématy ze života našeho sboru nebo celé církve. Často do našeho středu zveme hosty z řad kazatelů i laiků. Pravidelná práce s dětmi vrcholí o Vánocích při společné štědrovečerní slavnosti. Rádi se při nejrůznějších příležitostech setkáváme s členy okolních sborů. S ostatními církvemi v našem městě pořádáme ekumenické bohoslužby a spolupracujeme při pořádání večerů České křesťanské akademie.

Veškerou práci ve sboru konáme s radostí a vděčností ke cti a slávě Boží, k posilnění vlastní víry i víry příchozích.

Ke stažení

100let sborového domu ČCE v Novém Jičíně - titulní strana
100let sborového domu ČCE v Novém Jičíně - brožura
Leták o sboru